กรรณนุชส. ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย. Applied Economics Journal, v. 16, n. 2, p. 65-95, 11.