กมลรัตนพลช. and ศีลประชาวงศ์อ. (1) “การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา”, Applied Economics Journal, 16(2), pp. 18-31. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10492 (Accessed: 27January2020).