ประณีตวตกุลส. (1) “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื”, Applied Economics Journal, 16(2), pp. 48-64. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10497 (Accessed: 17September2019).