[1]
กมลรัตนพลช. and ศีลประชาวงศ์อ., “การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา”, Applied Economics Journal, vol. 16, no. 2, pp. 18-31, 1.