[1]
P. Pholphirul, “เขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุด (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา)”, Applied Economics Journal, vol. 24, no. 1, Jun. 2017.