1.
กมลรัตนพลช, ศีลประชาวงศ์อ. การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา. Applied Economics Journal [Internet]. 1 [cited 27Jan.2020];16(2):18-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10492