1.
ประณีตวตกุลส. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื. Applied Economics Journal [Internet]. 1 [cited 18Sep.2019];16(2):48-4. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10497