1.
กรรณนุชส. ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย. Applied Economics Journal [Internet]. 1 [cited 23Sep.2019];16(2):65-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10506