กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-4320 โทรสาร 02-218-4348

Principal Contact

พีรศรี โพวาทอง
บรรณาธิการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone 662 218 4320

Support Contact

ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์
Phone 662 218 4320