ที่ปรึกษา

นวณัฐ  โอศิริ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           

บรรณาธิการ

พีรศรี  โพวาทอง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วาริชา  วงศ์พยัต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ

ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์, เอสวีคอนโดมีเนียม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)

อังสนา  บุณโยภาส, (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)

พรพรหม  แม้นนนทรัตน์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    

กุลธิดา  เตชวรสินสกุล, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คมกริช  ธนะเพทย์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุจิโรจน์  อนามบุตร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนิกานต์  ยิ้มประยูร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิมลมาศ  วรรณคนาพล, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วสุ  โปษยะนันทน์, สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 

                                                 

ด้านการจัดการ

ณัฐฐ์ฐานุช  อินสอนต์                               

จัดรูปเล่มและออกแบบปก

วาทินี  ทรัพย์สุข

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย