วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นวารสารวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคมเพื่อเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ เพื่อสนองเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  โดยจัดทำเป็นวารสารวิชาการรายปี ออกปีละ 1 ฉบับ ตีพิมพ์เป็นเล่ม ISSN 0857-2100 (Print) และบทความมีการตรวจสอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (Annual Peer-reviewed Journal) โดยเนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่การออกแบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Design and Planning) การออกแบบเมือง การวางผังภาคและเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ออกแบบอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมไปจนถึงการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์  ศิลปะและวัฒนธรรม   

ในพ.ศ. 2561 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร จากเดิม วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย  เป็น "วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์" ISSN 0857-2100 (Print) และ  ISSN 2651-1665 (Online)

และใน พ.ศ. 2562 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่วารสาร จากเดิมปีละ 1 เล่ม เป็น ปีละ 2 เล่ม  เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  และเล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นเล่ม ISSN 0857-2100 (Print)  และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1665 (Online) เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 68 เป็นต้นไป

Vol 68 (2562): January - June 2019

Published: 2019-06-30

Establishing Criteria for Laboratory Safety Potential Assessment in Thailand

ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, ขวัญนภัส สรโชติ, จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์

35-54

Physical Characteristics of Recurrent Fungus Areas in Air-Conditioned Hospital.

กนกภรณ์ ภู่พิพัฒน์ภาพ

89-98

Potential Surface Analysis For Wiang Phrao Subdistrict Municipality, Chiang Mai

ณรงค์ ผลขจรพิสุทธิ์

115-132

View All Issues