วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคมเพื่อเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ เพื่อสนองเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  โดยจัดทำเป็นวารสารวิชาการรายปี ออกปีละ 1 ฉบับ ตีพิมพ์เป็นเล่ม ISSN 0857-2100 (Print) และบทความมีการตรวจสอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (Annual Peer-reviewed Journal) โดยเนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่การออกแบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Design and Planning) การออกแบบเมือง การวางผังภาคและเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ออกแบบอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมไปจนถึงการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์  ศิลปะและวัฒนธรรม   

ในปี พ.ศ. 2561 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร จากเดิม วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย  เป็น "วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์" ISSN 0857-2100 (Print) และ  ISSN 2651-1665 (Online)

และในปี พ.ศ. 2562 วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่วารสาร จากเดิมปีละ 1 เล่ม เป็น ปีละ 2 เล่ม  เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  และเล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นเล่ม ISSN 0857-2100 (Print)  และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1665 (Online) เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 68 เป็นต้นไป

Vol 67 (2561): January - December 2018

Published: 2018-12-27

View All Issues