reference

เกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

ท่านสามารถดูตัวอย่างการลงรายการภาษาต่างประเทศ ได้จาก

The Chicago Manual of Style, 16th ed., 2010

 

หนังสือที่มีผู้แต่ง 1 คน

นาม-ปี                (ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล 2539, 11-15)

เชิงอรรถ             สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), 11-15.

บรรณานุกรม        สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 11.  กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.

หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน

นาม-ปี                (ผุสดี  ทิพทัสและมานพ  พงศทัต 2525, 82)

เชิงอรรถ             ผุสดี  ทิพทัสและมานพ  พงศทัต, บ้านในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 82.

บรรณานุกรม        ผุสดี  ทิพทัสและมานพ  พงศทัต. บ้านในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลง 

ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

หนังสือที่มีผู้แต่ง 3 คน

นาม-ปี                (เนตรนภิศ  นาควัชระ, ปิยนาถ  บุนนาคและจุลทรรศน์  พยาฆรานนท์ 2525, 93)

เชิงอรรถ             เนตรนภิศ  นาควัชร, ปิยนาถ  บุนนาคและจุลทรรศน์  พยาฆรานนท์, วัดในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 93.

บรรณานุกรม        เนตรนภิศ  นาควัชร, ปิยนาถ  บุนนาคและจุลทรรศน์  พยาฆรานนท์. วัดในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

 

หนังสือที่มีผู้แต่ง 4 คนเป็นต้นไป

นาม-ปี                (เกียรติ  จิวะกุลและคณะ 2525, 74-78)

เชิงอรรถ             เกียรติ  จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 74-78.

บรรณานุกรม        เกียรติ  จิวะกุล, จาตุรนต์ วัฒนผาสุก, สุวัฒนา ธาดานิติ, ขวัญสรวง อติโพธิ, ชมพูนุท นาคีรักษ์

และเนตรนภิส นาควัชระ. ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและ

พัฒนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

 

 

 

หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

-  ให้เขียนชื่อเรื่องในตำแหน่งของผู้แต่ง

-  หนังสือที่ไม่ปรากฏ  สถานที่พิมพ์ , สำนักพิมพ์ ให้ใช้     ม.ป.ท.   สำหรับหนังสือภาษาไทย

                                                                        n.p.       สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ

-  หนังสือที่ไม่ปรากฏ  ปีที่พิมพ์  ให้ใช้             ม.ป.ป.    สำหรับหนังสือภาษาไทย

                                                n.d.       สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ

นาม-ปี                (ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ม.ป.ป., 5) 

เชิงอรรถ             ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5.

บรรณานุกรม        ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.

 

หนังสือแปล

นาม-ปี                (เอเบเนสเซอร์ 2535, 73-75)

เชิงอรรถ             เอเบเนสเซอร์  โฮเวิร์ด, อุทยานนครแห่งอนาคต, แปลโดย สุมาลี  วัฒนศิริพร

            (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2535), 73-75.

บรรณานุกรม        โฮเวิร์ด, เอเบเนสเซอร์. อุทยานนครแห่งอนาคต. แปลโดย สุมาลี  วัฒนศิริพร.

                                    กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2535.

 

บทความในหนังสือ

นาม-ปี                (สุวัฒนา  ธาดานิติ 2537, 60)

เชิงอรรถ             สุวัฒนา  ธาดานิติ, “คลองประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน,” ใน คลอง: อาศรมความคิดเรื่องคลองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, พิมล  จงวรนนท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 60.

บรรณานุกรม        สุวัฒนา  ธาดานิติ. “ คลองประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน.” ใน คลอง: อาศรมความคิด

เรื่องคลองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, พิมล  จงวรนนท์, บรรณาธิการ, 58-63. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

 

บทความในวารสาร

นาม-ปี                (เสฐียรโกเศศ 2490, 29)

เชิงอรรถ             เสฐียรโกเศศ, “ เรื่องของสี,” ศิลปาก 1, 2 (ตุลาคม 2490): 29.

บรรณานุกรม        เสฐียรโกเศศ. “ เรื่องของสี.” ศิลปาก 1, 2 (ตุลาคม 2490): 28-34.

บทความในหนังสือพิมพ์

นาม-ปี                (ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์ 2543, 9)

เชิงอรรถ             ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์, “บ้านไทย ภูมิปัญญาไทย,” มติชน, 10 กันยายน 2543, 9.

บรรณานุกรม        ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์. “บ้านไทย ภูมิปัญญาไทย.” มติชน, 10 กันยายน 2543.

วิทยานิพนธ์

นาม-ปี                (ปิยะพันธ์  มั่นคง 2552)

เชิงอรรถ             ปิยะพันธ์  มั่นคง, “การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2551” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552).

บรรณานุกรม        ปิยะพันธ์  มั่นคง. “การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่

พ.ศ. 2542-2551.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

เว็บไซต์

นาม-ปี                (ชวพงศ์  ชำนิประศาสน์ 2554)

เชิงอรรถ             “ความคืบหน้าเรื่อง พวต.,” ชวพงศ์  ชำนิประศาสน์, สืบค้น 8 มีนาคม 2554, http://www.asa.or.th/?q=node/108297.

บรรณานุกรม        ชวพงศ์  ชำนิประศาสน์. “ความคืบหน้าเรื่อง พวต.” สืบค้น 8 มีนาคม 2554.

                                    http://www.asa.or.th/?q=node/108297.

การสัมภาษณ์

นาม-ปี                (สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา 2535)

เชิงอรรถ             สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2535.

บรรณานุกรม        สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา. สัมภาษณ์. 25 มกราคม 2535.

 

การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน   มีดังนี้

      มหัพภาค (. period)   

หลังเครื่องหมาย         จุลภาค (, comma)                 เว้น  1  ระยะ

      มหัพภาคคู่ (: colons)