แสนบัวธิปัตย์, and ยุรชัยรองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ. “Transformative Administration of Private School Administrators in Nong Bua Lam Phu Province”. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 8, no. 1 (July 23, 2018): 130-137. Accessed November 15, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/article/view/194935.