1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

           1.1 ต้องเป็น บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปทางพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

           1.2 ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

           1.3 ต้องเป็นบทความที่เขียนตามแบบ (Modeling) ที่กำหนดไว้

           1.4 บทความที่จะได้รับการลงพิมพ์ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแก้ไขก่อนจึงจะลงได้

           1.5 การได้ลงบทความในวารสารหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

  1. การเตรียมต้นฉบับ

          2.1 เขียนตามแบบ (Modeling) ที่กำหนดไว้ เช่น ใช้กระดาษ A4 พิมพ์เต็มหน้า ความยาว 10-12 หน้า พิมพ์ด้วย Microsoft for Windows ใช้อักษร TH SarabunPSK ชื่อเรื่อง และหัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และกั้นหน้าด้านบนกับด้านซ้าย เท่ากัน 1.5 นิ้ว ส่วนกั้นด้านขวาและด้านล่างเท่ากัน 1 นิ้ว และตารางให้มีขีดเส้นบนและล่างเท่านั้น

          2.2 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความให้ใช้ระบบ APA ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้วงเล็บเปิด-ปิด และระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน ปี พ.ศ. ของเอกสารที่นำมาอ้างอิง และเลขหน้า ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความนั้นก็ได้ เอกสารที่นำมาอ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ และผู้นิพนธ์บทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร เช่น กุลธิดา ท้วมสุข (2548 : 16) หรือ (กุลธิดา ท้วมสุข, 2548 : 16)

          2.3 การอ้างอิงเอกสาร ให้รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น จัดเรื่องลำดับตามตัวอักษร เช่น กุลธิดา ท้วมสุข. (2548). การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

 

  1. การส่งต้นฉบับ

      การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  1. กรอกแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสาร
  2. การส่งบทความกระทำได้ตามวิธีดังนี้

                   2.1 ส่งผ่านระบบออนไลน์ในเว็ปไซต์วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                      วิทยาเขตร้อยเอ็ด https://journalrec.mbu.ac.th/index.php/send

                   2.2 ส่งผ่าน E-mail : Journalmburec@gmail.com

                  2.3 ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ :  บรรณาธิการวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                        วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลดงลาน  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

                   กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความจำนวน 4 ชุด (3 ชุดไม่ต้องพิมพ์ชื่อเจ้าของบทความวิจัยและสถานที่ทำงาน) พร้อมแผ่น CD ที่ปลอด Virus

 

  1. หลักการอ้างอิง

ให้ใช้ “ระบบฝังใน” และตัวเลขให้ใช้ “ตัวเลขอารบิค” ที่เป็นสากล

 

  1. เขียนตามแบบที่กำหนดไว้