Announcements

วารสารฯ จึงขอปิดรับบทความชั่วคราว

2019-04-22

ข่าวประกาศ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (TCI2)  ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความกับวารสารฯ ด้วยขณะนี้ วารสารฯ มีคิวบทความที่รอพิจารณาในกระบวนการเป็นจำนวนมาก และบทความสำหรับวารสารฯ ที่จะเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 เต็มแล้ว วารสารฯ จึงขอปิดรับบทความชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2562 เพื่อควบคุมคุณภาพของบทความและกระบวนการพิจารณาบทความ สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์บทความ สามารถส่งต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาได้อีกครั้งตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more about วารสารฯ จึงขอปิดรับบทความชั่วคราว

Current Issue

Vol 9 No 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
Published: 2018-12-24

บทความวิจัย (Research Article)

บทความวิชาการ (Article)

View All Issues

ISSN : 2651-236X (Online)