วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาจะต้องไม่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ(double blinded) โดยวารสารศิลป์ปริทัศน์ได้จัดทำวารสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) เป็นต้นไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับ และการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งวารสารศิลป์ปริทัศน์ จะนำไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ "วารสารศิลป์ปริทัศน์" (Online) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

Vol 7 No 1 (2019): January - June

             วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ วิวัฒนาการของโมเดิร์นคลาสสิกกีตาร์ / ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล / การศึกษาลวดลายและกระบวนการทอผ้าด้วยกี่โบราณนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง / ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: “นาก” ไทยเมโลดราม่า / การศึกษาการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล กรณีศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน / วิวัฒนาการและคุณูปการของโขนสมัครเล่นในกรุงรัตนโกสินทร์ / รูปแบบเครื่องแต่งกายละครพูดรัชกาลที่ 6 / การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย จากคติแฝงในวรรณกรรมเรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” / วิธีการแสดงบทบาทนางคันธมาลีในการแสดงละครนอก เรื่อง คาวี / นาฏยสร้างสรรค์ ชุด รวมใจอาเซียน

          สำหรับวารสารในปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2562  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2019-06-29

The Evolution of Modern Classic Guitar

อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

1-11

DOCTORAL MUSIC COMPOSITION: HOLWICHAI AND KAWEE THE MUSICAL

พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ, วีรชาติ เปรมานนท์

12-22

View All Issues