“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

Vol 12 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-17

ปกวารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2

วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ: กรณีศึกษาดอยปู่หมื่น

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์, ภาคภูมิ ภัควิภาส, เบญญาภา กันทะวงศ์วาร

79-92

ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ติดฉลากลดโลกร้อนในประเทศไทย

วรินทร์ธร โตพันธ์, สุจินดา เจียมศรีพงษ์, ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ, ชาตรี ปรีดาอนันทสุข

119-132

View All Issues

 

Indexed in 

tci