“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

2018-02-21

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Business, Economics and Communications International Conference: BECIC2018) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

prbecic20182.jpg

 

 

Vol 13 No 1 (2018): มกราคม - เมษายน 2561

Published: 2018-04-27

ทัศนคติด้าน 7 Greens ที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย

สิริภัทร์ โชติช่วง, นนทิภัค เพียรโรจน์, ณัฐมน ราชรักษ์, วีระศักดิ์ คงฤทธิ์

124-136

View All Issues

 

Indexed in 

tci