คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol 4 No 1 (2017): JANUARY - JUNE 2017

Published: 2018-07-06

Quality of Radiology Request Forms of Division of Radiology and Nuclear Medicine, Burapha University Hospital

ศรสุภา ลิ้มเจริญ, เกศราภรณ์ ขาววิเศษ

1-8

Effect of slow breath training program on the blood pressure in Hypertensive patient, Randomized control trials

เสกสรร ไข่เจริญ, มยุรี พิทักษ์ศิลป์, วัลลภ ใจดี, สมจิต พฤกษะริตานนท์

9-20

Factor affecting Smoking behavior of Undergraduate students in Burapha University

ลักษณาพร กรุงไกรเพชร, กิตติ กรุงไกรเพชร

21-30

Role of family physician and happiness in primary care of southern area

พณัชกร มีสิทธิ์, หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล

40-48

View All Issues