คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol 5 No 2 (2018): JULY - DECEMBER

Published: 2019-01-15

Triple-Negative Breast Cancer (TNBC)

ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ, ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี, พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์

1-9

ภาวะขาดวิตามินดีในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2

รัชนีพร ชื่นสุวรรณ, สมชาย ยงศิริ, เพ็ชรงาม ไชยวาณิช

10-24

The development of a rehabilitation model for chronically ill older adults through family and community participation (based on the concept of sufficiency economy from Thai wisdom)

พรชัย จูลเมตต์, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, ศศิธร กรุณา, วะนิดา น้อยมนตรี, นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา

25-37

Acceptance and satisfaction of reduced sugar, fat, and sodium food recipes

นริศา เรืองศรี, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, อลงกต สิงห์โต

38-49

A management model for health status and illness among maritime commercial crews

สุริยา โปร่งน้ำใจ, กร ลาวัง, สมชาย ยงศิริ, ผกาพรรณ ดินชูไท, เพ็ชรงาม ไชยวาณิช

50-69

SARC-F scores correlated with low physical performance and muscle strength in older Thai adults

ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล, อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ, วัลลภ ใจดี, อัจฉรา ปัญญามานะ, สินีนาฏ ทะรารัมย์

87-93

Effect of hip positions on electromyographic activity of vastus medial oblique (VMO) and vastus lateralis (VL) during prone plank exercises

ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์, พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต, นงนุช ล่วงพ้น

94-104

Vitamin D and type 2 diabetes mellitus

รัชนีพร ชื่นสุวรรณ

117-130

Spasticity reduction in adults with stroke

จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ

131-141

Duplex vermiform appendicitis: a case report

แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ

105-116

View All Issues