คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol 3 No 2 (2016): JULY - DECEMBER 2016

Published: 2018-04-27

Confidence in Orthopedic Procedures among Burapha University Medical Students

ยุทธนา คณาสุข, ณัฐวุฒิ ศาสตรวาหา, สุรพล อธิประยูร, วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์, ปุณยธร พัฒนธิติกานต์

3-9

CT Colonography at Burapha University Hospital: An Experience of Patient Satisfaction

ศรสุภา ลิ้มเจริญ, วีรวัลย์ แสนสวัสดิ์

10-17

Chest Radiographic Findings in Hospitalized Children with Influenza and Respiratory Syncytial Viral Lower Respiratory Tract Infections

ลานทิพย์ สุทธิรัตน์, ศรสุภา ลิ้มเจริญ, วราวุฒิ เกรียงบูรพา

18-27

Holistic Psychology

สมจิต พฤกษะริตานนท์

28-32

View All Issues