วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
  2. 2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. 3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขต

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)