ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สุจินต์  อึ้งถาวร

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริตานนท์

 

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ

 

กองบรรณาธิการ

Professor Dr. John T. Sinnott, MD.                       

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริชัย ชยสิริโสภณ

Professor Dr.Zorayda E. Leopando, MD.                

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุรัตน์ สมบูรณ์วิทย์

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์    

รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย                

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โยธิน เบญจวัง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี                              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร