บูรพาเวชสาร (Burapha Journal of Medicine) https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)</p> en-US dr.somjit95@gmail.com (รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์) bookaew@go.buu.ac.th (นางสาวสมหญิง บู่แก้ว) Thu, 08 Mar 2018 16:44:34 +0700 OJS 3.1.0.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Hazard identification and risk assessment in biological laboratories https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114780 <p><strong>Objective</strong> This study aims to identify the hazards and to evaluate the risks in biological<br>laboratories, which is used as the guidelines for development the safety biological laboratory<br>in Faculty of Pharmacy, Mahidol University by following the biosafety guidelines released from<br>The center for occupational safety, health and environment management (COSHEM), Mahidol<br>University.<br><strong>Method</strong> The safety level of biological laboratories were evaluated using the microbial lists,<br>classified by risk levels. Moreover, we surveyed other biological laboratories to identify hazards<br>using checklist protocol. In addition, we also performed risk assessment using “what if analysis<br>technique” and established a risk management plan.<br><strong>Results</strong> The study revealed that laboratory workers wore coats, protective masks, gloves<br>either outside or inside laboratory area. Additionally mice and insect controls are ineffective<br>by classified as the risk level 2. Potentially harmful gas used in rooms were not adequately<br>ventilated by classified as the risk level 4. The lacking of laboratory cleaner was classified as<br>the risk level 3. No waste disposal manual was classified as the risk level 3. The findings of risk<br>assessment will be used to establish the risk management plan for the fire occurrence resulting<br>from the release of harmful gas.<br><strong>Conclusion</strong> Harmful gas used in biological laboratories with inadequate air ventilation has the<br>high risk for scientific workers. It is essential to improve and revise laboratory’s policy in order<br>to reduce the risk and create a culture of safety in an organization.</p> ดวงใจ จันทร์ต้น ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114780 Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0700 The comparison of disinfectant efficiency among cleansing agents for Cell Culture Laboratory https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114785 <p><strong>Objective</strong> To compare different cleaning products in terms of disinfectant efficiency against<br>microorganisms during before and after using the cell culture laboratory at the Faculty of<br>Pharmacy, Mahidol University.</p> <p><strong>Material and Method</strong> Eight different cleaning products (laundry detergent powder, concentrated<br>laundry detergent powder, laundry detergent powder plus Nanosilver, anti-bacterial laundry<br>detergent powder, 1% Chloroxylenol, 0.1% Chlorhexidine, 0.2% Chlorhexidine and 0.5%<br>Umonium<sup>38</sup> and tap water have been used for evaluating the disinfectant properties by using<br>swab technique during before and after entering the laboratory. The different efficiencies among<br>cleaning products in different periods were investigated using colony count method and Oneway<br>ANOVA was used to evaluate statistically different.</p> <p><strong>Results</strong> The results revealed that the efficacy of disinfectant properties was significantly different<br>among each type of cleaning products during before and after using the laboratory (p&lt;0.05).<br>After comparing the results between pre and post laboratory usage with Scheffe method,<br>there was no different disinfectant property between pre and post entering to laboratory when<br>using laundry detergent powder, concentrated laundry detergent powder, laundry detergent<br>powder plus Nanosilver, anti-bacterial laundry detergent powder, 1% Chloroxylenol, 0.1%<br>Chlorhexidine and 0.2% Chlorhexidine. Interestingly, the significant difference of colony counts<br>during before and after using cell culture laboratory was found when using 0.5% Umonium<sup>38</sup><br>(p&lt;0.05). Therefore, 0.5% Umonium38 is highly effective solution for disinfection purpose.</p> <p><strong>Conclusio</strong> 0.5% Umonium<sup>38</sup> is the high efficacy disinfectant for cell culture laboratory. It should<br>be recommended to launch the acceptable guidelines in each organization about the use of<br>solution in laboratory practice.</p> ดวงใจ จันทร์ต้น ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114785 Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0700 Knowledge management for elderly health care in eastern region of Thailand: a case study of Chonburi and Sa Kaeo https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114682 <p>Objectives This purpose of the present study is to evaluate the effect of knowledge management process upon the health literacy, behavioral health and knowledge management model of elderly, caregivers and village volunteers in the community Methods We used knowledge management process with participatory action research method. Population of this study were 6,512 elderly aged between 60-75 years and family members or caregivers at least 1 person from each 42,339 households in Saensuk Municipality, Chonburi Province and Sa Kaeo Municipality, Sa Kaeo Province. The total of 180 samples were purposively selected and divided into 2 groups; 90 persons from Saensuk municipality (43 elderly: 47 caregivers) and the same numbers in Sa Kaeo municipality. The instruments used in this study included questionnaire, semi-structure interview and recorder sheets for summarized lesson learned. Mean, percentage, standard deviation, paired t-test and content analysis were used for data analysis. Results It was found that the mean knowledge score of ageing health care in all aspects among elderly after the participation in the knowledge management process were significantly higher as compared to the score before at the significant level of .01. The health behaviors in overall aspects such as diet, exercise and disease prevention, drug compliance were significantly different at the level of .05, except emotional and stress management which were not significantly different. The overall aspects of knowledge mean score of caregivers after participation in the knowledge management were higher than before participation significantly at the level of .01. Five community of practitioners (CoPs) as good practices models in health care for elderly in the community were developed. 1. Food CoPs consisted of 6 key points 1) food that elderly should eat 2) food that elderly should be avoid 3) food for overweight elderly 4) food for elderly with diabetes who would like to control blood sugar level 5) Food for defecation in elderly and 6) the principles of good nutrition diet for elderly. 2. Exercise CoPs consisted of 6 key points 1) Practice of exercise, 2) Exercise to lose weight in&nbsp;elderly with diabetes or obesity, 3) Type of exercise for healthy elderly, 4) Activities and Exercise in elderly daily life 5) Prohibition or exercise caution in elderly and 6) F.I.T.T.E (Frequency, Intensity, Time, Type, Enjoyment) exercise management for elderly health. 3. Emotions and stress management CoPs consisted of 5 key points 1) How to relieve stress 2) Increase happiness in daily life 3) Stress measurement and monitoring 4) Depression measurement and monitoring, and 5) How to practice spiritual meditation. 4. Medications CoPs for elderly consisted of 4 key points 1) Principles of drug use in elderly, 2) How to use drug correctly 3) Common behavior of drug abuse in elderly 4) Knowledge of medications frequently used in elderly, such as the medicine for the treatment of diseases, e.g. medications for hypertension, relieve anxiety or pain, and for muscle relaxant, vitamins supplements and herbal medicines. 5. Knowing disease and illness in elderly CoPs consisted of 6 key points 1) Chronic diseases such as hypertension, heart disease, diabetes and kidney disease, 2) Accident prevention in elderly 3) Falling or collapsing 4) Diseases of bone, joint and muscle 5) General health checkup for elderly 6) Dementia. Conclusion The participatory action research using the knowledge management process reveals that the elderly, family member and community caregivers improve their health knowledge and health behaviors statistically significant, excepting for emotional management behavior of the elderly. In addition, knowledge management creates 5 community practitioners, namely the nutrition community. exercise, emotions and stress management, knowing medications, and knowing the disease and illness community practitioners in elderly.&nbsp;</p> เวธกา กลิ่นวิชิต, ยุวดี รอดจากภัย, คนึงนิจ อุสิมาศ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114682 Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0700 Reproductive health of workers in occupational views https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114789 <p>The data from the National Statistical Office in 2015 revealed that there were 55 million workers from the total population nearly 70 million. More than half of them were in fertility range and 28 million were female workers. However most of the important practice guidelines, instead of paying more attention in occupational health hazards which affected to reproduction, but those just only caring in the overview. Exactly the reproductive health hazard would affect the next generation in many reproductive aspects i.e. fertility abilities, congenital malformations, abortion,preterm births, other adverse outcomes of pregnancy and delivery and childhood cancer. In Thailand the research data that relevant to this issue was not much enough for analysis. This review article summarized the recent data and information in the occupational views that affected the reproductive health which shall provide the useful data in learning and sharing among colleagues and those who interesting in order to sharpen their idea in preventive medicine.</p> กิตติ กรุงไกรเพชร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114789 Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0700 Depression in patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114836 <p>Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) is recognized as effective, safe, and<br>convenience to patients and their families for renal replacement therapy. However, literature<br>review found that there were high rate of depression among CAPDpatients. Many factors of<br>depression associated with individual, illness, and treatment such as increasing age, reduce<br>activity in daily living, long duration of CAPD, comorbidity, and lack care giver and social support.<br>Depression influences to low self-management, prone to complication, lower quality of life, and<br>higher mortality rate among CAPD patients. The objective of this article was to review about<br>the situation of depression, causes and effects of depression, and roles of nurses related to<br>depression among CAPD patients. The article will benefit to nurses and health care providers<br>for helping CAPD patients and their families to prevent and minimize depression such as early<br>screening, medical treatment, psychotherapy, and adaptation as well as increase their quality<br>of life.</p> อาทิตยา อติวิชญานนท์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114836 Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0700 Nursing role in preventing and managing stress https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114846 <p>Stress is part of human being experience. In western perspective, stress is defined as losing<br>physical and mental stability after person confronts with some stimuli and life events. According<br>to Eastern perspective, stress derives from suffering which occurs from outside stimuli, mind<br>and thought flavor artificially, and always ends up with uncomfortable mind, lack of happiness<br>and peaceful. There are three causes of stress which comprise physical factor, psychological<br>factor, and social factor. The consequences of stress effect to physical, thought, emotion,<br>behavior, and social response differently. If persons adapts to stressful stimuli effectively,<br>they will return to mind and body equilibrium. If they could not deal with stress, they will<br>get dangerous consequences instead. Therefore, health care providers would have substantial<br>knowledge about stress and could apply appropriate stress management for individual customer.<br>The ultimate goals are solving stressful situation between person and environment, alleviating<br>stressful responses, and promoting problem-solving skills.</p> พรพรรณ ศรีโสภา ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114846 Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0700 Eye trauma on travel and tourism https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114853 <p>The author of this article is intended to provide eye health issues from travel and tourism.<br>Because the eye is an important organ in the body, if there is danger to the eyes. Can cause<br>loss of vision permanently. And eye disease from travel and tourism, it can cause permanent<br>loss of vision becomes impaired vision. The accident in the eye of the travel and tourism<br>can occur in all parts of the eye, including the orbit, the eye muscles, eyelids, lacrimal ducts,<br>conjunctiva, cornea, sclera, anterior chamber, iris, lens, vitreous, retinal and optic nerve. The<br>people who are traveling or sightseeing must carefully study the effects of eye trauma that<br>may occur during travel and tourism. Thus, the travel and tourism need to be prepared before<br>traveling. To avoid the consequences that will follow later.</p> ลักษณาพร กรุงไกรเพชร ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/114853 Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0700