แพทย์หุ่นยนต์ตัวแรกของโลก?

Main Article Content

Somchai Bovornkitti Suda Kiatkamjornwong

Article Details

Section
Miscellany
Author Biographies

Somchai Bovornkitti

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok, 10300

Suda Kiatkamjornwong

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok, 10300