วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science)

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน


Journal Homepage Image

1. Scope ของวารสาร

  • เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ 
  • รับบทความวิจัย (Research Article) เป็นหลัก และรับบทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บ้าง
  • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน และให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน 
  • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
  • ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ TCI Thai-Jo และเมื่อสมัครแล้วให้ส่งรหัส ID ที่ได้รับจากระบบ TCI Thai-Jo ถึงบรรณาธิการที่ E-mail: BsriEditor@gmail.com

2. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]
3. วิธีการ SUBMISSION วารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]

ปล. ส่งบทความผ่านระบบนี้แล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความมาที่ BsriEditor@gmail.com หรือ kornwika@g.swu.ac.th ชื่อเรื่อง JournalBSRI"  

เจ้าของ :: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 17600 http://bsri.swu.ac.th email::BsriEditor@gmail.com

รอบการตีพิมพ์ :: มกราคม และ กรกฎาคม

Indexed in tci

Announcements

 

วิธีการ submission วารพฤติกรรมศาสตร์

 
ผู้ที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ขอให้ป้อนข้อมูลตามข้อกำหนดในคู่มือ ตามลิ้งที่แนบ [Download]  
Posted: 2017-02-06
 
More Announcements...

Journal of Behavioral Science Vol.23 No.2 July 2017 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560)

Table of Contents

Research Article

State of art, Gap of Knowledge and Trends of publication in Behavioral Science: pdf
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1-22
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
Nantaphon Kulchanathara, อรพินทร์ ชูชม, วิชุดา กิจธรธรรม 23-42
การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดกลยุทธ์การกำกับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย pdf
Sittipong Wattananonsakul 43-60
นิยามการทำงานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง (The Definition of a Sustained Volunteerism in Senior Volunteer of Brain Bank) pdf
พันธิภา (Panthipa) เอี่ยมศิริปรีดา (Iamsiripreeda), อํศรา (Ujsara) ประเสริฐสิน (Prasertsin), นริสรา (Narisara) พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) 61-78
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ pdf
กาญจนา (Kanchana) ภัทราวิวัฒน์ (Pattrawiwat), สูติเทพ (Sutithep) ศิริพิพัฒนกุล (Siripipattanakul), วัชรชัย (Watcharachai) วิริยะสุทธิวงศ์ (Wiriyasuttiwong) 79-100
แบรนด์บุคคลและแบรนด์มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคล ผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย pdf
พิชญาณี (Pitchayanee) ภู่ตระกูล (Pootrakul), ประทีป (Prateep) จินงี่ (Jinnge), คันธทรัพย์ (Canthasap) ชมพูพาทย์ (Chomphupart) 101-117
การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินแบบวัดจริยธรรมหลุดในงานวิจัย pdf
ดุจเดือน (Duchduen) พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin) 118-138
การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมสามัคคีธรรมของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด pdf
ANAN YAEMYUEAN 139-166
บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (The Role of Spirituality at Work for Enhancing Employee Engagement) pdf
รติกรณ์ (Rattigorn) จงวิศาล (Chongvisal), นำชัย (Numchai) ศุภฤกษ์ชัยสกุล (Supparerkchaisakul) 167-186