วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน

Journal of Behavioral Science Vol.23 No.2 July 2017 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560)

Published: 2017-07-31

นิยามการทำงานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง (The Definition of a Sustained Volunteerism in Senior Volunteer of Brain Bank)

พันธิภา (Panthipa) เอี่ยมศิริปรีดา (Iamsiripreeda), อํศรา (Ujsara) ประเสริฐสิน (Prasertsin), นริสรา (Narisara) พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop)

61-78

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

กาญจนา (Kanchana) ภัทราวิวัฒน์ (Pattrawiwat), สูติเทพ (Sutithep) ศิริพิพัฒนกุล (Siripipattanakul), วัชรชัย (Watcharachai) วิริยะสุทธิวงศ์ (Wiriyasuttiwong)

79-100

แบรนด์บุคคลและแบรนด์มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคล ผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย

พิชญาณี (Pitchayanee) ภู่ตระกูล (Pootrakul), ประทีป (Prateep) จินงี่ (Jinnge), คันธทรัพย์ (Canthasap) ชมพูพาทย์ (Chomphupart)

101-117

View All Issues

1. Scope ของวารสาร

  • เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ 
  • รับบทความวิจัย (Research Article) เป็นหลัก และรับบทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บ้าง
  • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน และให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน 
  • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
  • ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ TCI Thai-Jo และเมื่อสมัครแล้วให้ส่งรหัส ID ที่ได้รับจากระบบ TCI Thai-Jo ถึงบรรณาธิการที่ E-mail: BsriEditor@gmail.com

2. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]
3. วิธีการ SUBMISSION วารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]

ปล. ส่งบทความผ่านระบบนี้แล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความมาที่ BsriEditor@gmail.com หรือ kornwika@g.swu.ac.th ชื่อเรื่อง JournalBSRI"  

เจ้าของ :: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 17600 http://bsri.swu.ac.th email::BsriEditor@gmail.com

รอบการตีพิมพ์ :: มกราคม และ กรกฎาคม

Indexed in tci