วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน
 

อ่านก่อน Submission

2018-07-24

1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click

3. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ Click

Vol 25 No 2 (2019): วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562

Published: 2019-07-31

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้า

นภัสนัท์ แจ่มฟุ้ง, อัจศรา ประเสริฐสิน, นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

1-22

ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย

ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์, อรพินทร์ ชูชม, ครรชิต แสนอุบล

79-97

การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตตามทัศนะของผู้สูงอายุด้วยวิธีวิทยาคิว

เอกพล เคราเซ, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, อัจศรา ประเสริฐสิน

116-132

ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

อังศินันท์ Ungsinun อินทรกำแหง Intarakamhang, สุดารัตน์ Sudarat ตันติวิวัทน์ Tuntivivat, เจนนิเฟอร์ Jennifer ชวโนวานิช Chavanovanich, พิชชาดา Pitchada ประสิทธิโชค Prasittichok, ยุวดี Yuwadee จันทศิริ Juntasiri

152-170

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ศิวพร siwaporn ละม้ายนิล lamainil, ฐาศุกร์ Thasuk จันประเสริฐ Junprasert, จารุวรรณ Jaruwan ขำเพชร Kumpetch, อภิชาติ Apichat ใจอารีย์ Jaiaree

171-191

View All Issues

1. Scope ของวารสาร

  • เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ 
  • รับบทความวิจัย (Research Article) เป็นหลัก และรับบทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บ้าง
  • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน และให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน 
  • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
  • ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ TCI Thai-Jo และเมื่อสมัครแล้วให้ส่งรหัส ID ที่ได้รับจากระบบ TCI Thai-Jo ถึงบรรณาธิการที่ E-mail: BsriEditor@gmail.com

2. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]
3. วิธีการ SUBMISSION วารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]

ปล. ส่งบทความผ่านระบบนี้แล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความมาที่ BsriEditor@gmail.com หรือ kornwika@g.swu.ac.th ชื่อเรื่อง JournalBSRI"  

เจ้าของ :: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 17600 http://bsri.swu.ac.th email::BsriEditor@gmail.com

รอบการตีพิมพ์ :: มกราคม และ กรกฎาคม

Indexed in tci