วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science)

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน


Journal Homepage Image

1. Scope ของวารสาร

  • เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ 
  • รับบทความวิจัย (Research Article) เป็นหลัก และรับบทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บ้าง
  • ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน และให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน 
  • ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
  • ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ TCI Thai-Jo และเมื่อสมัครแล้วให้ส่งรหัส ID ที่ได้รับจากระบบ TCI Thai-Jo ถึงบรรณาธิการที่ E-mail: BsriEditor@gmail.com

2. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]
3. วิธีการ SUBMISSION วารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]

ปล. ส่งบทความผ่านระบบนี้แล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความมาที่ BsriEditor@gmail.com หรือ kornwika@g.swu.ac.th ชื่อเรื่อง JournalBSRI"  

เจ้าของ :: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 17600 http://bsri.swu.ac.th email::BsriEditor@gmail.com

รอบการตีพิมพ์ :: มกราคม และ กรกฎาคม

Indexed in tci

Announcements

 

วิธีการ submission วารพฤติกรรมศาสตร์

 
ผู้ที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ขอให้ป้อนข้อมูลตามข้อกำหนดในคู่มือ ตามลิ้งที่แนบ [Download]  
Posted: 2017-02-06
 
More Announcements...

Vol 23, No 1 (2560): Journal of Behavioral Science Vol.23 No.1 January 2017 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)

Table of Contents

Academic Article

โทษประหารชีวิตในมุมมองเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ pdf
ชลาลัย (Chalalai) แต้ศิลปสาธิต (Taesilapasathit), พัฒนกิจ (Phatthanakit) ชอบทำกิจ (Chobthamkit) 225-238
ตัวแปรพหุระดับในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ Multilevel Constructs in Behavioral Science Research pdf
นำชัย (Numchai) ศุภฤกษ์ชัยสกุล (Supparerkchaisakul) 239-260

Research Article

กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีความรุนแรง pdf
เมธาสิทธิ์ (Metasit) มีสวยสินธุ์ (Meesuaisint), วีระเทพ (Wirathep) ปทุมเจริญวัฒนา (Pathumcharoenwattana), พรรณี (pannee) บุญประกอบ (Boonprakob) 1-20
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และลดเจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม ของวัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร pdf
ชัญญา (Chanya) ลี้ศัตรูพ่าย (Leesattrupai), ชาญ (Charn) รัตนะพิสิฐ (Rattanapisit) 21-40
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของข้าราชการครู โดยมีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ และการเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ pdf
ศิขริน (Sikharin) เลขาวิจิตร (Lekhavichitr), รัชนีวรรณ (Ratchaneewan) วนิชย์ถนอม (Wanichtanom) 41-54
การเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อการที่ผู้รับสารรับรู้อารมณ์เศร้าของผู้ส่งสาร pdf
นภมน (Noppamon) สว่างวิบูลย์พงศ์ (Swangwiboonpong) 55-70
ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตอนต้นจังหวัดขอนแก่น pdf
สดใส (sodsai) ศรีสอาด (srisaad), ศิริภา (Siripa) คงศรี (Kongsri) 71-86
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค pdf
อังศินันท์ (Ungsinun) อินทรกำแหง (Intarakamhang) 87-104
ปัจจัยด้านบุคคลสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษา จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ pdf
พลเทพ (Polthep) พูนพล (Poonpol) 105-122
การทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน: ประสิทธิภาพของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย pdf
พัชรี (Patcharee) ดวงจันทร์ (Duangchan), ภิญญาพันธ์ (pinyapan) เพียซ้าย (Piasai) 123-146
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย pdf
รุ่งนภา (Rungnapa) ตั้งจิตรเจริญกุล (Tangchitcharoenkhul), วิชุดา (Wichuda) กิจธรธรรม (Kijtorntham), สุรีพร (Sureeporn) อนุศาสนนันท์ (Anusasananan), พิกุล (Pikun) เอกวรางกูร (Ekwarangkoon), จันทร์เพ็ญ (Janpen) ตั้งจิตรเจริญกุล (Tangjitjaroenkun) 147-168
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร pdf
ปาจรีย์ (Pajaree) ทรงเสรีย์ (Songseree), วิชุดา (wichuda) กิจธรธรรม (Kijtorntham) 169-186
การศึกษาตัวแปรความผูกพันทางศาสนาและสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร pdf
ร่มตะวัน (Romtawan) กาลพัฒน์ (Kalapat), อังศินันท์ (Ungsinun) อินทรกำแหง (Intrarakamhang), จรัล (Jarun) อุ่นฐิติวัฒน์ (Ounthitiwat) 187-204
ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร pdf
พนมพร (phanomporn) เปี่ยมศิลธรรม (piamsiltham), ปิยดา (Piyada) สมบัติวัฒนา (Sombatwattana), อังศินันท์ (Ungsinun) อินทรกำแหง (Intarakhamhang) 205-224