การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

Main Article Content

กาญจนา (Kanchana) ภัทราวิวัฒน์ (Pattrawiwat) สูติเทพ (Sutithep) ศิริพิพัฒนกุล (Siripipattanakul) วัชรชัย (Watcharachai) วิริยะสุทธิวงศ์ (Wiriyasuttiwong)

Abstract

Development of Measuring Instruments Database System in Behavioral Science of the Behavioral Science Research Institute

Database system is an important tool in managing information that helps to store and access information fast, easy, and systematically. This research aimed to develop the measuring instruments database system in Behavioral Science of the Behavioral Science Research Institute. Databases were collected from instructors’ researches and dissertations of Master's Degree and Ph.D from 2007 to 2017 of the Behavioral Science Research Institute. The Systems Development Life Cycle (SDLC) was used to develop the measuring instruments database system by creating application software on MySQL and PHP program. Performance evaluation of database systems were collected through questionnaires from the database systems specialist and satisfaction evaluation form instructors and students of the Behavioral Science Research Institute. Findings indicated that Measuring Instruments in Behavioral Science Database Systems which the overall of evaluate efficiency of measuring instruments database system was highest level (X̅=4.81), and the overall of satisfaction of using database system was high level (X̅=4.28).

บทคัดย่อ
ระบบฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการสารสนเทศที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การเข้าถึงข้อมูลด้วยการสืบค้นข้อมูลสามารถทาได้สะดวกและรวดเร็ว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ที่รวบรวมจากงานวิจัยคณาจารย์ ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550-2560 โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC) ด้วยการสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์ บนฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพระบบ คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยคณาจารย์และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลการวิจัยได้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Measuring Instruments Database System in Behavioral Science) ที่มีผลประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.81) และความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.28)

Article Details

Section
Research Article