Journal of Behavioral Science Vol.13 No.1 September 2007 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550)

Table of Contents

Editorial

บรรณาธิการแถลง pdf
 

Academic Article

การสำรวจพฤติกรรมการใช้และขจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย (The Survey of Thais’ Mobile Phone Usage and Battery Disposal) pdf
อรพินทร์ ชูชม (Oraphin Choochom), วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (Wiladlak Chuawanlee), อัจฉรา สุขารมณ์ (Atchara Sukharom), พรรณี บุญประกอบ (Pannee Boonprakob), มนัส บุญประกอบ (Manat Boonprakob), ทัศนา ทองภักดี (Tasana Thongpukdee)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน (Factors Related to Midlife Crisis of Married Thai Women Working in Government, State- Enterprise, and Private Sector) pdf
อังศินันท์ อินทรกำแหง (Ungsinun Intarakamhang), อรพินทร์ ชูชม (Oraphin Choochom), อัจฉรา สุขาราณ์ (Atchara Sukharom)
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเข้มแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ (Development of A Causal Relationship Model for Sense of Coherence of Undergraduate Students: An Application of the Multiple Group Structural ..) pdf
ปริญญา สิริอัตตะกุล (Parinya Siriattakul)
ภาวะผู้นำ : ลูกน้องเป็นสุข...งานสำเร็จ pdf
มุกดา ศรียงค์ (Mukda Sriyong)
การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำ ปัจจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้และ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเลี่ยนทางสังคมในที่ทำงานและ ตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัยของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (A Study Of Multilevel Structural Equation Modeling ..) pdf
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (NumChai Suppareakchaisakul)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Self-Directed Learning: A Case Study of Undergraduate Students at Srinakharinwirot University) pdf
เรวดี ทรงเที่ยง (Rewadee Songtiang), อนุ เจริญวงศ์ระยับ (Anu Jarernvongrayab)
การศึกษาการสร้างโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ pdf
อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (Umaporn Sucaromana)
ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ pdf
ธนิดา ทองมีเหลือ (Thanida Thongmeeluea), ณิธีย์ หล่อเลิศวิทย์ (Nithee Lorlertwit), ระพีวัฒน์ เลิศวุฒิสกุล (Rapeewat Lertwuttisakul), ภัคธร วิศิษฎ์วิริยะชัย (Pakkatorn Wisitwiriyachai), กริส จุฑานันท์ (Krit Juthanan), เรวดี ทรงเที่ยง (Rewadee Songtiang)
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหัวหน้าครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ pdf
พิทพิชัย หรรษอุดม (Pitpichai Hatsaudom)

Book Review

การวิเคราะห์หนังสือ Teaching to Learn by Ward, Christine Copyright 2001 Accerelated Learning Institute, Christchurch, New Zealand pdf
ฉันทนา ภาคบงกช (Chantana Pakbongkoch)
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ pdf