- วารสารสวนปรุงเริ่มจัดพิมพ์เมื่อปีค.ศ. 1984 (2527)                                    

- กำหนดออก ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ : มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)                                                                                

- รับตีพิมพ์บทความในสาขา จิตเวช จิตวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

*****SPECIAL CHANCE FOR AUTHORS***

2017-08-26

  

Normally ,we  publish every 4month/issue and 6 articles/issue.

With many interest  from authors  , now we already have  articles  in press  until  vol.34 no.2 2018 and some of vol.34 no.3 2018.


*****special chance for authors****

 

 

If your article  meet  1 major and 1 minor criteria  ,  I will add  your article  immediately after peer review  in  vol.33 no.3 2017.

major criteria

1. RCT with sample size of each group  more than 30.

2. metaanalysis

3. systemic review

4. multicenter research(> 2 sites)

minor criteria

1. all parts of  article write in english

2. at least 1 article from bulletin of suanprung (not older than 3 years) be referenced in your paper.

Vol 33 No 2 (2017): May-August 2017

Published: 2017-08-26

View All Issues
Indexed in tci