ที่ปรึกษา

 

พญ.สุวรรณี

เรืองเดช

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

 

นพ.ปริทรรศ

ศิลปกิจ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

 

นิ่มนวล

รอดเรือน

รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

บรรณาธิการพิเศษ

 

รศ.ดร.ภัทราภรณ์

ทุ่งปันคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.หรรษา

เศรษฐบุปผา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.สิริอร

พัวศิริ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

 

ดร.กชพงศ์

สารการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

รศ.ดร.วิรัตน์

นิวัฒนนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.สุนทรี

ศรีโกไสย

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่

 

พระวิสิทธิ์

ฐิตวิสิทโธ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 

พระมหาสกุล

มหาวีโร, ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 

อาจารย์ส่องโสม

พึ่งพงศ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 

ดร.ปรินดา

ตาสี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

บรรณาธิการฝ่ายสถิติ

 

ดร.ชิดชนก

เรือนก้อน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการฝ่ายภาษาอังกฤษ

 

Dr.Elisa Mie Nishikito

มหาวิทยาลัยพายัพ

บรรณาธิการ

 

นพ.จักริน

ปิงคลาศัย

 

กองบรรณาธิการ (สังกัดโรงพยาบาลสวนปรุง)

 

ดร.วนิดา

พุ่มไพศาลชัย

 

 

ดร.กาญจนา

หัตถสิน

 

 

กรองจิตต์ 

วงศ์สุวรรณ

 

 

ธิดารัตน์ 

ศรีสุโข

 

 

วรรณสิริ

ปัญโญ

 

 

มธุริน

คำวงศ์ปิน

 

 

อรอุมา

ภูโสภา

 

 

สกาวรัตน์

เทพประสงค์

 

 

จารุณี

รัศมีสุวิวัฒน์ (ลาศึกษาต่อ)

เลขานุการ

 

สิรี

อุดมผล

 

ผู้จัดการวารสาร

 

ทัศนีย์

ศรีบุญเรือง

 

ผู้จัดการวารสารออนไลน์

 

วารินทร์

ตาสา