วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เป็นวารสารทางด้านการบริหารธุรกิจที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ

Vol 41 No 2: ISSUE 160, APRIL - JUNE 2019

Published: 2019-06-27

The Efficiency of Mutual Fund in AEC

ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์, สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

1-22

A Model of Service Marketing Strategy, Perceived Service Quality Affecting Customer Loyalty of Tutorial School in Thailand

วัฒนา โสธรวัฒนา, อมรรัตน์ ศรีวาณัติ, เยาวภา ปฐมศิริกุล

22-56

The Effects of Social Class and Social Motives on Online Purchasing Intention: The Perspective of Consumers in Thailand

เกรียงศักดิ์ จันทีนอก, พลาญ จันทรจตุรภัทร

57-83

Organic Agriculture Practice Competitive Advantage and Cost Performance for Thai Farmers

พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, รวิพิมพ์ ฉวีสุข

102-135

View All Issues
Indexed in tci