ประเด็นที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินรวมและการเปิดเผยส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 10 และ12

Main Article Content

ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ วิศรุต ศรีบุญนาค

Abstract

บทคัดย่อ

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยส่วนได้เสียในกิจการอื่น เพื่อกำหนดนิยามการควบคุมให้ชัดเจนและครอบคลุมปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการจัดทำงบการเงินรวม รวมทั้งกำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกิจการที่มิได้นำมาจัดทำงบการเงินรวม การนำมาตรฐานฯ ทั้ง 2 ฉบับมาใช้นำไปสู่ข้อควรพิจารณาทั้งในด้านผู้จัดทำงบการเงินรวมและผู้วิเคราะห์งบการเงินรวม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทั้งในมุมมองของผู้จัดทำงบการเงินรวมและผู้วิเคราะห์งบการเงินรวมที่เกิดจากการนำมาตรฐานฯ ทั้ง 2 ฉบับมาใช้ ผู้จัดทำงบการเงินรวมต้องมีทักษะมากขึ้นในการคัดเลือกกิจการที่จะนำมาจัดทำงบการเงินรวมและมีต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ในขณะที่ผู้วิเคราะห์งบการเงินต้องวิเคราะห์งบการเงินเชิงเปรียบเทียบอย่างระมัดระวัง

คำสำคัญ : การควบคุม งบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการอื่น

Abstract

The International Accounting Standards Board issued the International Financial Reporting Standard No. 10: Consolidated Financial Statements and the International Financial Reporting Standard No. 12: Disclosure of Interest in Other Entities to refine the definition of effective control and to require that firms disclose information related to unconsolidated structured entities. Adopting both standards leads to issues in view of financial statement preparation and analysis. This article aims to shed some lights on issues related to both IFRSs from financial statement preparation and analysis perspectives.  Consolidated financial statement preparers are required to have skills in the process of identifying firms for consolidation purpose and to bear higher costs of gathering information. In terms of financial statement analysis, one should perform comparative analyses with care.

Keywords : Control, Consolidated Financial Statements, Interest in Other Entities

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วิศรุต ศรีบุญนาค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี