กลยุทธ์การจัดตั้งธุรกิจ SMEs ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษี และงบการเงินในแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้นำเสนอเกี่ยวกับหลักการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs)ในรูปแบบบุคคลธรรมดาและองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล โดยกล่าวถึงความแตกต่างของ SMEs ตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ SMEs ธุรกิจSMEsที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษีของSMEs เช่น การลดอัตราภาษี การยกเว้นภาษี การหักรายจ่ายแบบพิเศษ และการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้บทความวิชาการยังกล่าวถึงการจัดทำงบการเงินของธุรกิจ SMEs และนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ต่อไปอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : ธุรกิจขนาดย่อม สิทธิประโยชน์ทางภาษี งบการเงิน เศรษฐกิจพอเพียง

 

Abstract

This paper presents the principles for SMEs (Small and Medium Enterprise) establishment in the form of individual, corporate and non-corporate entity. The differences of SMEs in legal perspective, the form of SMEs establishment, tax-related issue and tax benefits in SMEs businesses namely tax reduction, tax exemption, special expense deduction, and depreciation of assets are also discussed. The preparation of financial statements for SMEs businesses. The concept of sufficiency economy is also mentioned in order to apply for the greatest advantage to promote and develop sustainable businesses.

Keywords : SMEs, Tax Benefit Right, Financial Budget, The Sufficiency Economy

Article Details

Section
Articles