การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

sasarot wattanapongsakorn ประสพชัย พสุนนท์ นภนนท์ หอมสุด ปราณี นิลกรณ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีจากการวิเคราะห์ CAMEL โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 17 อัตราส่วน และ 2) เพื่อสกัดปัจจัยทางการเงินจากอัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL ดังกล่าวที่สามารถใช้อธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีได้ ข้อมูลที่ศึกษาได้จากการสำรวจสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 19 แห่งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ. 2551 สำหรับการกำหนดจำนวนปัจจัยทางการเงินใช้การวิเคราะห์แบบขนานและใช้การสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปัจจัยด้วยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางการเงินจำนวน 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารธุรกิจและการให้กู้ยืม 2) ปัจจัยด้านการจัดการหนี้สิน การบริหารลูกหนี้ และทุนสะสม และ 3) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ CAMEL สหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์ปัจจัย

Abstract

This research has two objectives. Firstly, the study aims to analyze the financial status of agricultural cooperatives in Petchaburi province by CAMEL analysis based on 17 financial ratios. Another objective is to extract common financial factors that can describe agricultural cooperatives’ financial status from 17 financial ratios. A survey was conducted in Petchaburi province during May and June, 2008 and the data were collected from 19 agricultural cooperatives. Parallel analysis was used to determine the appropriate number of common factors. Principal Component Analysis (PCA) was performed to extract common factors and the Varimax rotation method was applied to obtain more interpretable factors. The result indicated that 17 financial ratios of agricultural cooperatives in Petchaburi province can be explained by three common financial factors. The first factor is business management and lending. The second factor is debt and account receivable management and cumulative capital and the last factor is the efficiency of asset management.

Keywords : CAMEL analysis, Agricultural cooperatives, Factor analysis

Article Details

Section
Articles