วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการทางเศรษฐศาสตร์และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้า โดยบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (Original) ในรูปบทความวิจัย บทความเชิงวิชาการ บทความวิชาการปริทรรศน์ (Review articles) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) โดยวารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับ และไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (Plagiarism)

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ตีพิมพ์ มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ตีพิมพ์ ธันวาคม

 มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบ Electronic เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

 

Vol 21 No 1 (2017): มกราคม - กรกฎาคม 2560

Published: 2017-06-30

View All Issues
Indexed in tci