Chiang Mai University Journal of Economics (CMJE) is a double-blind peer-reviewed journal published by the Faculty of Economics, Chiang Mai University, Thailand which aims to be a channel to report academic progression in the field of economics. It was established in 1996 and has been indexed in the Thai-Journal Citation Index TCI Tier 1 since 2017. 

CMJE publishes original research/academic papers and review articles in 3 issues per year

  • Issue 1 January – April, published in April
  • Issue 2 May – August, published in August
  • Issue 3 September – December, published in December

Since 2018 onward

CMJE have been published as a book for any interested, library or institutions and as an online issue at https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI Tier 1) ตั้งแต่ปี 2560

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

Call for paper

2018-01-22

Call for paper

You are invited to submit a paper within the scope of Chaing Mai University Journal of Economics (CMJE).

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Vol 22 No 1 (2018): January-April Publish in April

บทบรรณาธิการ

            วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 โดยมีการปรับเพิ่มจำนวนเผยแพร่ต่อปีจากเดิม 2 ฉบับต่อปีเป็น 3 ฉบับต่อปี ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป และได้มีการปรับเปลี่ยนให้บทความทั้งหมดมีชื่อตาราง เนื้อหาตาราง รูปภาพ รวมไปถึงการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยกำหนดให้ใช้ “Table” แทน “ตาราง” และ “Figure” แทน “ภาพ”  เพื่อส่งเสริมวารสารวิชาการไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ วารสารฯ ยึดมั่นในการเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการและเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเปิดรับบทความทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารฯ ฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว คือเรื่อง The Effect of Preference for Nature-Based Recreations: Application of a Multi-Destination Travel Cost Method บทความต่อมาเป็นบทความด้านโลจิสติกส์ เรื่อง Role of the Logistics Industry in Thailand’s Economy และบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจ้างงาน เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย รวมไปถึงบทความด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พลังงาน เรื่อง อุปสงค์การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนภาคเหนือของประเทศไทยภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราเพิ่มขึ้น

                ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯ หวังว่าบทความทั้ง 5 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความจากนักวิชาการทุกท่านในคราวต่อ ๆ ไป

บรรณาธิการ

 

Published: 2018-04-30

View All Issues

Indexed in tci