ความต้องการถือเงินของประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดของสำนักการเงินนิยม

ธัชณรงค์ ธัญญศรี, ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

Abstract


งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาความต้องการถือเงินของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดของสำนักเงินนิยม โดยจะศึกษาทั้งความ สัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตัวระยะสั้นเพื่อให้ เข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวตามแนวคิดของ Johansen (1995) ผลศึกษาพบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว 1 รูปแบบ และพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณความต้องการ ถือเงินในระยะยาว คือ ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร ดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ พบว่า อัตราดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี และอัตรา ดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร จะปรับตัวในระยะสั้น

 

The Demand of Money in Thailand under the Monetarist Theory

This research aims to study the demand for money in Thailand under the monetarist theory. The long-run relationship and short-run adjustment are studied through the Johansen (1995) approach. The results show that there exist 1 cointegration relationship and the demand for money is affected by the Private Consumption Index, Bond Repurchase Rate, Consumer Price Index, and Exchange Rate (Baht per US dollar). Furthermore, we found the Private Consumption Index, Minimum Retail Rate, and Bond Repurchase Rate adjust in the sho rt-run.


Keywords


ความต้องการถือเงิน; สำนักการเงินนิยม; ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว; Demand for Money; Monetarist; Cointegration

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2016 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Economics Chiang Mai University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.