วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)  รับพิจารณาบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ 

Indexed in tci กลุ่ม 1 

สนใจลงบทความสามารถติดต่อได้ทาง แฟนเพจเฟสบุ้ค 

ปีที่ 10 ฉบับที 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

เผยแพร่แล้ว: 2017-07-07

ดูเล่มทุกฉบับ