วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)  รับพิจารณาบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ 

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences) จัดทำเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบตีพิมพ์ (Print) ได้เริ่มจัดทำในปี 2546 และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558)

ISSN 1685-9723 (Print) และ ISSN 2586-9604 (Online) 

Indexed in tci กลุ่ม 1 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง แฟนเพจเฟสบุ้ค 

 

ฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

2018-03-05

บทความในฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ทางกองบรรณาธิการจะคัดเลือกบทความจาก การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน/ ปฏิสังขรณ์” โดยจะต้องทำการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน อีกครั้งหนึ่ง 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.law.cmu.ac.th/lasc/conference

 

Vol 10 No 2 (2017): กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-09

View All Issues

Indexed in tci กลุ่ม 1