CMU Journal of Law and Social Sciences (CMUJLSS) is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Law, Chiang Mai University. "CMU Journal of Law and Social Sciences" aims to be a publisher of a wide range of high quality academic journals such as original articles, review article in the field of all legal matters, such as public law, private law, criminal law, international law, etc., are related to the knowledge of the social sciences in various fields. 
Annually, the Journal publishes two issues: the 1st issue during January-June and the 2nd issue during July - December.

This journal is in two forms: the printed version was started in 2003 and started to be made in electronic form (Online) in 2015

 ISSN 2672-9245 (Online) 

Indexed in tci กลุ่ม 1 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง แฟนเพจเฟสบุ้ค 

Focus and Scope

CMU Journal of Law and Social Sciences (CMUJLSS) is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Law, Chiang Mai University. "CMU Journal of Law and Social Sciences" aims to be a publisher of a wide range of high quality academic journals such as original articles, review article in the field of all legal matters, such as public law, private law, criminal law, international law, etc., are related to the knowledge of the social sciences in various fields. 
Annually, the Journal publishes two issues: the 1st issue during January-June and the 2nd issue during July - December.

 

Submitting Article


CMU Journal of Law and Social Sciences is anfree Open Access journal. Publishing an article in CMU Journal of Law and Social Sciences is not requires article processing charges.The articles are published in Thai or English (guide for author). Thai title, author name and abstract are exceptionof Foreigner author.Now, all articles have submitted through online submission system(Submit your paper).

 

Copyright

By default, we publish these open access articles under a Creative Commons Attribution  (CC-BY 4.0) license.

 

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับบทความ

2019-03-18

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับบทความ
...
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หัวข้อ ระบบกฎหมาย หลัง คสช.
ส่งในระบบ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
...
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หัวข้อ กฎหมาย ภายใต้สื่อสมัยใหม่
ส่งในระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
...
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/index

 

Vol 11 No 2 (2018): July-December 2018

การศึกษาเรื่อง “รัฐ” โดยเฉพาะรัฐไทยดูจะกลับมาเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นในแวดวงวิชาการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามศึกษาและทำความเข้าใจถึงลักษณะของรัฐไทยและสถาบันทางการเมืองในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถึงรัฐพันลึก, รัฐคู่ขนาน, สถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่าย (Monarchy Network) หรือการเมืองเชิงตุลาการ (Judicialization of Politics) เป็นต้น แนวคิดเหล่านี้ก็นับเป็นตัวอย่างอันดีของปรากฏการณ์ดังกล่าว

            เป็นที่เข้าใจได้ว่าความสนใจเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐทั้งในเชิงโครงสร้างอย่างเป็นทางการ อุดมการณ์ การใช้อำนาจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (หรือสถาบันของรัฐ) กับสังคม ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างการดำรงอยู่ของรัฐในแบบที่เคยเป็นมาอย่างมีนัยสำคัญ จึงย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะทำให้เกิดการตั้งคำถาม ความพยายามในการอธิบายหรือการโต้แย้งถึงการดำรงอยู่ที่ได้ปรากฏขึ้น และหลายคำถามไม่อาจตอบได้โดยง่ายว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักวิชา เพราะก็มีการผลิตคำตอบในอีกด้านหนึ่งดำเนินควบคู่ไปเช่นกัน

            บทความในวารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ “รัฐซ้อน ซ่อนรัฐ” แม้ประเด็นอาจดูกระจัดกระจาย แต่ปมปัญหาร่วมกันประการหนึ่งก็คือ การให้ความสนใจกับรัฐไทยในห้วงเวลาปัจจุบันในแง่มุมที่หลากหลาย ในความสนใจนี้มีทั้งการตั้งคำถาม การพยายามทำความเข้าใจ การโต้แย้ง แม้ว่าทั้งหมดอาจไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงถึงการดำรงอยู่ของรัฐไทย แต่ก็เชื่อว่าบทความเหล่านี้อาจช่วยให้สามารถมองเห็นรัฐไทยต่างไปจากที่เคยเป็นความเข้าใจได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจนำไปสู่การปะติดปะต่อภาพของรัฐไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสถาบันเหล่านี้ การพยายามทำความเข้าใจก็นับเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจมีความจำเป็นอยู่มิใช่หรือ

           

                                                                                                                        บรรณาธิการ

Published: 2018-12-28

View All Issues

Indexed in tci กลุ่ม 1