วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.56 – ส.ค.57) เป็นวารสารรายปี (เผยแพร่ในเดือน ส.ค.) ตีพิมพ์บทความโดยผ่านการกลั่นกรองแบบอำพรางสองฝ่าย มุ่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา การทหารและความมั่นคง ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และจิตวิทยา โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และในปีที่ 6 (2562) ได้จัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN xxxx-xxxx (Online)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2018-11-10

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 6 (2562) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Vol 5 (2018): CRMA Journal of Humanities and Social Sciences

Published: 2018-11-10

Developing Effective Business Networking: Case Studies of Foreign Networks of Apparel and Clothing Business

พนารัช ปรีดากรณ์, ผศ., สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์, ผศ.

95-130

Personnel’s Requirements and Satisfactions toward the Battle Dress Uniform in the First Army Area

วัชริศ ศิริอุดมเศรษฐ, ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รศ., ศิริรัตน์ โกศการิกา

259-292

View All Issues