เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิชาการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

Vol 1 No 3 (2018): CRRU Journal of Communication

View All Issues