วารสารจีนศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจีนศึกษา อันหมายถึงงานเขียนหรืองานแปลที่เกี่ยวกับจีน ทั้งทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จีนวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยมีชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ ครบทั้งสามภาษา ในส่วนของเนื้อหาบทความสามารถเลือกลงได้หนึ่งภาษา แต่หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ที่เขียนเป็นภาษาจีน จะต้องมีการแปลหรือสรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยประกอบด้วย

รับบทความ

2016-03-18

เปิดรับบทความตลอดทั้งปี โดยจะตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี

Vol 12 No 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2019

Published: 2019-07-09

บทบรรณาะิการ

จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

สารบัญ

จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

A Study on the Acquisition of Chinese Existential Sentences in Students of Rangsit University in Thailand

ซือหย่วน เฉา, กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์

22-46

Conceptual Metaphor of Face in Chinese Idioms

ไตรทิพย์สุดา เสนาธรรม, ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา

47-69

View All Issues

Indexed in tci