วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal)

วารสารจีนศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจีนศึกษา อันหมายถึงงานเขียนหรืองานแปลที่เกี่ยวกับจีน ทั้งทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จีนวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยมีชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ ครบทั้งสามภาษา ในส่วนของเนื้อหาบทความสามารถเลือกลงได้หนึ่งภาษา แต่หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ที่เขียนเป็นภาษาจีน จะต้องมีการแปลหรือสรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยประกอบด้วย

Indexed in tci

Announcements

 

รับบทความ: รับบทความ

 
เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารจีนศึกษา ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม 2559  โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559  
Posted: 2016-03-18
 
More Announcements...

Vol 9, No 1 (2016): เมษายน-กันยายน 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ วารสารจีนศึกษา VIII-X

Articles

หานอี้ว์ : "เจ้าเมือง" "เจ้าพ่อ" "เจ้าที่" pdf
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 1-49
เตือนหญิง: วรรณกรรมสอนสตรีที่ประพันธ์ขึ้นภายใต้วัฒนธรรมขงจื๊อ pdf
รติรัตน์ กุญแจทอง, กนกพร นุ่มทอง 50-72
การตีความนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินในทัศนคติของจีน pdf
ฉิน เหวินตัน, อู๋ เซิ่งหยัง 73-107
การประยุกต์ใช้หลักการแปลกับการแปลงานวิศวกรรมเรือจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย pdf
พงษ์ศักดิ์ อันประเสริฐ, กนกพร นุ่มทอง 108-142
การศึกษาสัญญะความเป็นชายผ่านโฆษณาเครื่องสาอางผู้ชายในจีน pdf
ภัทรพงศ์ คงวัฒนา 143-170
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแปล “พจนานุกรมไทย-จีน” ─ พินิจพิเคราะห์ร่วมกับคุณเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ pdf
เฉิน หรงหลิน 171-201
ปริทัศน์การศึกษาการเมืองไทยโดยนักวิชาการชาวจีน ในช่วงศตวรรษที่ 21 pdf
กัว เจี้ยน 202-213
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงถัง-ซ่งกับกระบวนทัศน์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีน pdf
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 214-238
ปริทัศน์คำเติมในภาษาจีนสมัยใหม่ pdf
นลินทิพย์ เขียวขำแสง 239-267
สาเหตุความสัมพันธ์ไทยจีนจากความตึงเครียดสู่การผ่อนคลาย ในยุค 1950 pdf
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 268-301

ประวัติผู้เขียนบทความ

ประวัติผู้เขียนบทความ pdf
  302-306