วารสารจีนศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจีนศึกษา อันหมายถึงงานเขียนหรืองานแปลที่เกี่ยวกับจีน ทั้งทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จีนวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยมีชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ ครบทั้งสามภาษา ในส่วนของเนื้อหาบทความสามารถเลือกลงได้หนึ่งภาษา แต่หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ที่เขียนเป็นภาษาจีน จะต้องมีการแปลหรือสรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยประกอบด้วย

รับบทความ

2016-03-18

เปิดรับบทความตลอดทั้งปี โดยจะตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี

Vol 12 No 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2019

Published: 2019-12-25

Sheng Mingli: A Chinese Kapitan Who is Deified as a God in Malaysia

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

21-49

Principles and Precautions in Translating Chinese to Thai Language andThai to Chinese Language

กนกพร นุ่มทอง, ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม

105-151

"Leisure" in the Perspective of Chinese Culture —— Leisure Psychology of Chinese People

ฮ่าวชาง หลี่, สุภินดา รัตนตั้งตระกูล

176-199

View All Issues

Indexed in tci