Vol 9, No 1 (2016)

เมษายน-กันยายน 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ วารสารจีนศึกษา VIII-X

Articles

หานอี้ว์ : "เจ้าเมือง" "เจ้าพ่อ" "เจ้าที่" pdf
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 1-49
เตือนหญิง: วรรณกรรมสอนสตรีที่ประพันธ์ขึ้นภายใต้วัฒนธรรมขงจื๊อ pdf
รติรัตน์ กุญแจทอง, กนกพร นุ่มทอง 50-72
การตีความนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินในทัศนคติของจีน pdf
ฉิน เหวินตัน, อู๋ เซิ่งหยัง 73-107
การประยุกต์ใช้หลักการแปลกับการแปลงานวิศวกรรมเรือจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย pdf
พงษ์ศักดิ์ อันประเสริฐ, กนกพร นุ่มทอง 108-142
การศึกษาสัญญะความเป็นชายผ่านโฆษณาเครื่องสาอางผู้ชายในจีน pdf
ภัทรพงศ์ คงวัฒนา 143-170
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแปล “พจนานุกรมไทย-จีน” ─ พินิจพิเคราะห์ร่วมกับคุณเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ pdf
เฉิน หรงหลิน 171-201
ปริทัศน์การศึกษาการเมืองไทยโดยนักวิชาการชาวจีน ในช่วงศตวรรษที่ 21 pdf
กัว เจี้ยน 202-213
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงถัง-ซ่งกับกระบวนทัศน์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีน pdf
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 214-238
ปริทัศน์คำเติมในภาษาจีนสมัยใหม่ pdf
นลินทิพย์ เขียวขำแสง 239-267
สาเหตุความสัมพันธ์ไทยจีนจากความตึงเครียดสู่การผ่อนคลาย ในยุค 1950 pdf
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 268-301

ประวัติผู้เขียนบทความ

ประวัติผู้เขียนบทความ pdf
  302-306