วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing science Chulalongkorn University)

Vol 29, No 1: January - April 2017

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ความกลัวการหกล้ม และ พฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน
ทิพย์รัตน์ ผลอินทร์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
pdf  |   36-50
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง
ทองมี ผลาผล, นันทวัน สุวรรณรูป, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร
pdf  |   81-91

Announcements

การแก้ไขบทความในระบบ Thaijo
Posted: 2016-10-08
การส่งบทความในระบบ Thaijo
Posted: 2016-10-08
การสมัครสมาชิกวารสาร Thaijo
Posted: 2016-10-08
More Announcements...

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน


Journal of Nursing Science Chulalongkorn University is a peer-reviewed journal
, published academic papers in nursing science.

Journal Homepage Image