ที่ปรึกษา (Editorial advisor)

รศ. ดร. วราภรณ์  ชัยวัฒน์ (Assoc. Prof. Dr. Waraporn Chaiyawat)

บรรณาธิการ (Editor)

ผศ. ดร. สุรศักดิ์ ตรีนัย (Assist. Prof. Dr. Surasak Treenai )

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

. ดร. ประนอม โอทกานนท์ (Prof. Dr. Pranom Othaganont) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ (Assoc. Prof. Dr. Saovakon Virasiri) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. นพวรรณ เปียซื่อ (Assoc. Prof. Dr. Noppawan Piaseu) โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ร.. รามาธิบดี

รศ. ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ (Assoc. Prof. Dr. Marisa Krairiksh) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย (Assist. Prof. Dr. Teeranut  Harnirattisai) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ (Assist. Prof. Dr. Jantakan Kanjanawetang)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. ทัศนีย์ อรรถารส (Assist. Prof. Dr. Tassanee Attharos)  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผศ. ดร. วารีรัตน์ ถาน้อย (Assist. Prof. Dr. Wareerat Thanoi) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ (Assist. Prof. Dr. Suntharawadee Theinpichet) สภาการพยาบาล

รศ. ดร. กัญญดา ประจุศิลป (Assoc. Prof. Dr. Guyadar Prachusilpa) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ (Assist. Prof. Dr. Tassana choowattanapakorn) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ (Assist. Prof. Dr. Noraluk Ua-Kit) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ร.ต.ต.หญิง ดร. ปชาณัฎฐ์ นันไทยทวีกุล (Assist. Prof. Pol. Sub. Li. Dr. Pachanat Nanthaitaweekul)

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ประนอม  รอดคำดี (Assist. Prof. Dr. Branom Rodcumdee) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ (Assist. Prof. Dr. Penpaktr Uthis) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. รัชนีกร อุปเสน (Assist. Prof. Dr. Ratchaneekorn Upasen) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

. ดร. ศกุนตลา อนุเรือง (Dr. Sakuntala Anuruang) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดการ (Manager)

. ดร. ศกุนตลา อนุเรือง (Dr. Sakuntala Anuruang)

กองจัดการ

นางสาวชลิรสา อุณรุท (Miss. Chalirasa Unrut)

นายธีระพงษ์ ยุพากิ่ง (Mr. Theerapong Yupaking)