ผลของโปรแกรมการสร้าเสริมพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

Main Article Content

เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล วิไลวรรณ ทองเจริญ จันทนา รณฤทธิวิชัย วิชชุดา เจริญกิจการ

Abstract

Abstract Unavailable

Article Details

Section
Research articles

Most read articles by the same author(s)