การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Main Article Content

สุรีย์ ธรรมมิกบวร ชลิยา วามะลุน นงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์ โสภิต ทับทิมหิน ทิพาพร บุญมานะ อาภาเพ็ญ ทำนุ

Abstract

Abstract Unavailable

Article Details

Section
Research articles