Published: 2017-01-13

ปัจจัยทำนายความล่าช้าในการมารับบริการของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วิยะดา คงแก้ว, นันทิยา วัฒายุ, ดวงใจ รัตนธัญญา, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร

54-66

ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

อิศรา คำนึงสิทธิ, สุชาดา รัชชุกูล

127-138