วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี EAU Heritage Journal:Science and Technology

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

EAU Heritage Journal: Science and Technology

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2017): May-August

Table of Contents

บทความวิชาการ

การตรวจตำแหน่งสนิปด้วยการประยุกต์ใช้วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอ เพื่อระบุชนิดของพืชสมุนไพร PDF
Teerawat Boonsom 1-13
การสะสมโลหะหนัก และธาตุกัมมันตรังสีในเห็ดกินได้ ที่เจริญเติบโตในพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษ PDF
Thapakorn Kumhomkul 14-25
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ PDF
Praphaiphit Insain 26-39
ความวิตกกังวลจากการแยกจากของเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล PDF
Maneerat Phaktoop, Khuanjai Teeintong 40-48
พลังงานทดแทนในสถานการณ์ภาวะโลกร้อน PDF
Sutasinee Paka 49-57
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีไทยกับวิธีการลดการดื่ม PDF
Phiangphim Punrasi, Narongsak Noosorn 58-69
การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน PDF
Nuntawut Champar-ngam 70-81
ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้านอย่างมืออาชีพ PDF
Nantaporn Srinim, Tharinee Nontaput 82-89

บทความวิจัย

Optimization of paraquat degradation by mixed cultures from rhizosphere soil PDF
Mullika Teerakun, Piyawadee Saraphirom, Alissara Reungsang 90-99
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบพื้นที่ป่า PDF
Nisakorn Thaosombat, Boonmee Kavinseksan, Natapol Ditsayatham, Sombat Teekasap 100-111
การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน PDF
Malee Kumkong, Sirilak Ouicharoen 112-121
การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในระบบของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รายหนึ่ง PDF
Pakkaphol Chantanawaranont, Akarin Vibultangman 122-135
ภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐระดับตติยภูมิในเขตปริมณฑล PDF
Supavadee Norsoongneon, Maneerat Phaktoop 136-145
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ของพนักงานบริการลานจอดในเขตพื้นที่ลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง PDF
Nutipong Sonsong, Seksan Suttisong 146-155
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ PDF
Jittiporn Srisaket, Pornpimol Chaisa, Ausanee Wanchai, Yaowalak Meeboonmak, Wiriya Phokhwang-Just 156-170
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานสื่อบนอุปกรณ์แท็บเล็ตร่วมกับระบบรู้จำเสียงและสื่อแบบจับต้องในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
Rawiphon Charunpankasem, Soradech Krootjohn, Krich Sintanakul 171-180
ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องสำนักงานแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี การบ่งชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย PDF
Kittichet Nontasud 181-190
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง PDF
Archin Songthap, Wuttichai Thongsamsee 191-206
การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย PDF
Krissana Sapsirisopa, Sitthisant Sapsirisopa 207-214
คุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
Jarunee Dawangpa, Maneerat Phaktoop 215-226
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ ตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี PDF
Muttana Sungkapate, Chayanika Srivichai 227-238
ผลการพัฒนาการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย ในศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรี PDF
Nattakarn Upacha, Araya Prasertchai, Chawthip Boromtanarat 239-252

BOOK REVIEW

คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) PDF
Prapaporn Kullimratchai 253-255