การผลิตกระเบื้องยางจากเส้นใยธรรมชาติผสมยางเครป (ขี้ยาง) เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์แร่ใยหิน

Main Article Content

พรชัย ขันทะวงค์ ทัศนีย์ ต้นดี ณิชาภา มินาบูลย์ ชัชชติภัช เดชจิรมณี

Abstract

The propose of this research aimed to develop the formulas of  mixed rubber scraps from palm bunches fiber which is suitable for making vinyl floor  tile in order to add value of natural rubber from the waste of palm oil extraction. The procedure is using crepe rubber about 100 phr with the procedure of Natural Fiber condensation at 0, 5, 10, 20, 50, and 80 phr and then mixed with chemical at stable ratio. There will be compression molding process with two-roll mill and then formed process by using hot temperature at 150 °C in order to get 15×15×0.2 cm. of vinyl floor. From the research, it is revealed that the vinyl floor tile that made from the mixture of natural fibers and crepe rubber by using stable ratio at 10 phr has suitable quality to make vinyl floor tile. This stable ratio help to maintain the standard of the hardness and abrasion resistant at the same time to decrease the density and thermal insulation when compare to the vinyl floor tiles without natural fibers.

Article Details

Section
บทความวิจัย