ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร

Main Article Content

บุษราคัม อินเต็ง สุพัฒนา คำสอน

Abstract

The objective of this cross-sectional descriptive study was to study the factors affecting stoke prevention behavior of hypertensive patients The samples in this study included 152 hypertensive patients of Muangkao health promoting hospital, Phichit Province. The data were collected by using questionnaire with Cronbach’s Alpha Coefficient of 0.813 - 0.922. The data were analyzed for frequency, percentage, mean, Standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Eta Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results showed that the mean score all stroke prevention behavior were at the good level ( = 2.68, SD. = 0.173). Factors that were significantly related to the stroke prevention behavior were income (eta = 0.241, p = 0.031), perceived susceptibility of stroke (r = - 0.174, p = 0.032), perceived warning sign of stroke (r = 0.246, p = 0.002), response efficacy of stroke prevention behavior (r = 0.322, p < 0.001), and perceived self-efficacy of stroke prevention behavior (r = 0.609, p < 0.001). the perceived self-efficacy of stroke prevention behavior, perceived susceptibility of stroke, the perceived warning sign of stroke and income could predict the stoke prevention behavior of hypertensive patients for 45.4% with the significance level of 0.05

Article Details

Section
บทความวิจัย