ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Main Article Content

อมลรดา รงค์ทอง สุพัฒนา คำสอน

Abstract

This objective of this cross-sectional descriptive study was to study participation behavior in the prevention and control of dengue hemorrhagic fever and factors effecting participation behavior in the prevention and control of dengue hemorrhagic fever among people in Nongchang district, Uthaitani Province. The samples, with multi-state random sampling used to recruit the samples, included 273 the people who were the head of the family or the family members of older 18 years old. Collected data by using questionnaire. The data were analyzed for frequency, percentage, means, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Eta Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results revealed that the mean score of participation behavior in the prevention and control of dengue hemorrhagic fever at a medium level (= 2.52, SD = 0.334) but the participating in donating money for prevention and control of dengue hemorrhagic fever in the community is lowest (= 1.98 , SD = 0.750). The significant predictors of participation behavior in the prevention and control of dengue hemorrhagic fever were social support, perceived susceptibility of dengue hemorrhagic fever and marital status. They accounted for 41.1% with the significance level of 0.05. The result is the guideline for health agencies in the development of participation to prevention and control of dengue hemorrhagic fever in the people with the context of community more efficiently.

Article Details

Section
บทความวิจัย