การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Main Article Content

ปางรัก แจ่มศักดิ์ นิศากร สมสุข

Abstract

This research is the research and development. Its purposes are to (1) develop a transfer baggage information retrieval system for baggage handling system of the Suvarnabhumi International Airport (2) study users satisfaction with the modified transfer baggage search system. The population was the shift operators who work at Baggage Handling System of Suvarnabhumi International Airport as and have actually used the system. This research was to apply the Microsoft SQL Server Report Builder program and the Microsoft SQL Server database management system to develop a transfer baggage information retrieval system and development process according to the System Development Life Cycle (SDLC), and the statistics used in the research were Mean and Standard Deviation. The research findings indicated that (1) the developed a transfer baggage information retrieval system for baggage handling system of the Suvarnabhumi International Airport with four additional capabilities, searching the whole number of arrival flights’ transfer baggage from arrival airline, searching the whole number of departure flights’ transfer baggage from departure airline, generating the number of all departure flights’ transfer baggage as a report and suggestion for the number of appropriate Make-Up Unit of each flight. (2) The satisfaction of the users on the improved information retrieval system was at the high level. ( = 4.47, SD = 0.60)

Article Details

Section
บทความวิจัย