การยืนและนั่ง..แบบการยศาสตร์

Main Article Content

เนตรชนก เจริญสุข

Abstract

ปัจจุบันประเด็นปัญหาด้านการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เกิดจากท่ายืนและนั่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการควรศึกษาท่าทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ในขณะที่ สถานประกอบการควรคำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานทั้งที่เป็นสถานที่ อุปกรณ์ สำนักงานและเครื่องมือต่างๆ ทีใช้ในการทำงาน

 

Standing and Sitting and Ergonomics

Most ergonomic problems of workforce nowadays are the inappropriate sitting and standing postures workers should pay attention in learning how to sit and stand properly. Also the company should provide proper working environment including tools and equipment properly designed for safety.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ